Vedtægter

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 11. marts 2017

 

Vedtægter for Bipolarforeningen

§ 1. Navn, hjemsted og organisationstilknytning

Stk. 1. Foreningens navn er Bipolarforeningen – Landsforeningen for Bipolar Affektiv

Sindslidende.

Bipolarforeningen er en interesseorganisation, der er stiftet den 14. marts 2015 under navnet Bipolarforeningen.

Stk. 2. Bipolarforeningens hjemsted er Formandens postadresse.

Stk. 3. Bipolarforeningen skal søge optagelse af Danske Handicaporganisationer når det bliver muligt.

Stk. 4. Bipolarforeningen skal tilstræbe at deltage i samarbejde lokalt, regionalt og på landsplan med organisationer inden for psykiatriområdet.

 

§ 2. Bipolarforeningens formål, vision og mission

Stk. 1. Bipolarforeningens formål er at skabe forståelse og tolerance for mennesker med Bipolar Affektiv Lidelse og deres pårørende.

Stk. 2. Bipolarforeningen arbejder for vidensdeling og inklusion for personer med bipolar lidelse.

Stk. 3. Bipolarforeningens vision er et samfund hvor alle respekterer, at de fundamentale menneskerettigheder og de internationale rettigheder for handicappede også gælder for personer med bipolar lidelse.

I dette samfund vægtes menneskets personlige værdighed og værdi højere end teknologiske, økonomiske og politiske hensyn, og rækker udover arbejdsfællesskabet som en forudsætning for menneskets fortsatte udvikling.

Stk. 4. Bipolarforeningen vil arbejde for at sikre, at mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende kan leve deres drømme og realisere et godt liv i samfundet.

Stk. 5. Bipolar lidelse er en fælles udfordring for samfundet, personer med bipolar lidelse, pårørende og professionelle behandlere. Bipolarforeningen vil arbejde for at samle alle i et fælles arbejde for at realisere visionen som beskrevet i stk. 3

Stk. 6. Bipolarforeningen iværksætter, alene eller sammen med andre, aktiviteter lokalt, regionalt og landsdækkende.

 

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlem optages enhver som kan tilslutte sig foreningens formål, vision og mission.

Stk. 2. Demokratiet i Bipolarforeningen - og dermed medlemmernes indflydelse – skal være så direkte som muligt overalt i organisationen.

Stk. 3. Medlemsrettighederne skal udgøre en central del af det fællesskab, Bipolarforeningen udgør.

Stk. 4. Medlemsrettighederne er gældende fra indmeldelsestidspunktet, dog fraset indmeldelser sket i perioden fra 1. december til generalforsamlingen pga. regnskabets afslutning. Medlemmer optaget i ovennævnte periode vil til generalforsamlingen kun have taleret men ikke stemmeret.

Stk. 5. Medlemmernes mulighed for at øve indflydelse, deltage og varetage deres interesser sker på Bipolarforeningens generalforsamling, som afholdes i årets 1. kvartal og gennem foreningens aktiviteter.

Stk. 6. Indmeldelse, udmeldelse og indbetaling af kontingent sker til Bipolarforeningens bestyrelse.

Stk. 7. Bestyrelsen kan, ved lovligt indkaldt bestyrelsesmøde, ekskludere et medlem ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

 

§ 4 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende år.

Stk. 2. Medlemmer hæfter kun med deres kontingent.

 

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er Bipolarforeningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 2. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse, tilrettelæggelse, gennemførelse af og opfølgning på dagsorden til generalforsamlingen.

Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Stk. 5. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 6. Indkaldelse til generalforsamling sker via facebook https://www.facebook.com/BipolarforeningenDK/ og hjemmesiden www.bipolar-foreningen.dk (Elektronisk)

Stk. 7. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 4 uger før generalforsamlingen. Alle medlemmer af Bipolarforeningen har ret til at stille forslag til generalforsamlingen.

Stk. 8. Forslag og materiale til generalforsamlingen offentliggøres samme sted som indkaldelsen sammen med dagsorden senest 5 dage før afholdelse.

Stk. 9. Stemmeret har – og valgbare er – medlemmer af Bipolarforeningen.

Stk. 10. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Bestyrelsens forslag.

6. Indkomne forslag.

7. .Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Eventuelt/Ordet er frit

(Her kan ikke træffes beslutninger)

 

Stk. 11. Generalforsamlingen tager beslutninger ved simpelt flertal.

Stk. 12. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af foreningen (se § 10 stk. 2) mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 13. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 14. Der kan stemmes ved fuldmagt og medlemmer der ikke er tilstede kan kun vælges til tillidsposter hvis der foreligger skriftligt tilsagn.

 

§ 6 Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af Bipolarforenings medlemmer ønsker det.

Stk. 2. Ønske om ekstraordinær generalforsamling begrundes skriftligt og sendes til bestyrelsen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget ønsket eller taget en beslutning om det.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel på samme måde som ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden jf. § 5 stk. 6.

 

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bipolarforeningen ledes af en bestyrelse på op til 9 personer dog mindst 4. Formanden vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, således at der ulige år vælges formand og 1-3 bestyrelsesmedlemmer og lige år vælges kasser og 1-4 bestyrelsesmedlemmer. Resten af posterne fordeles af bestyrelsen.

Stk.1.a. Ved stemmelighed gælder formandens stemme for to stemmer.

Stk. 2. For at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde vælges der 2 suppleanter, der alle har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

Stk. 3. Der er mulighed for genvalg til alle poster.

Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer, undtaget formand og kasser, kan udpege en vikar ved episoder. Vikaren skal være kendt af bestyrelsen inden.

Stk. 5. Ved længerevarende sygdom i bestyrelsen overtager vikaren for posten arbejdet og viderefører dette.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver.

Bestyrelsen kan bede medlemmer om at varetage en specifik opgave, f.eks. opdatering af facebook eller vedligeholdelse af hjemmesiden.

Stk. 8. Medlemmer der har påtaget sig en afgrænset opgave refererer til bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk.

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer deltager i møderne.

Stk. 11. Afgår formanden i utide, indtræder næstformanden i dennes sted og der sker valg til formand ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret og skal inden udgangen af januar godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Stk. 2. Årsregnskabet forelægges efterfølgende på generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 3. Bipolarforeningens bestyrelse har ansvaret for Bipolarforeningens overordnede administrative og teknologiske platform.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi – alle medlemmer skal til enhver tid på fordring have adgang til regnskab og kassebeholdning.

Stk. 5. Tegningsret tilkommer formand og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 6. Ved dispositioner over 5.000 kroner kr. kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

Stk. 7. Beløb over 25.000 kroner kræver generalforsamlingens godkendelse. Beløbets størrelse revideres løbende.

 

§ 9 Opgaver og Evaluering

Stk. 1. Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne for, at Bipolarforeningen bliver optaget i Landsforeningen SIND. Hvis bestyrelsen og Landsforeningen SIND finder en løsning, hvor Bipolarforeningen kan blive optaget uden at ændre på foreningens vision, mission og mål, kan bestyrelsen træffe beslutning om optagelse. Ved optagelse bliver Bipolarforeningens medlemmer automatisk medlemmer af SIND indeværende år.

 

§ 10 Opløsning

Stk. 1. Beslutning om opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvis forslaget fremgår af indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 2. Vedtagelse af opløsning kræver at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget jævnfør §5 stk. 12.

Stk. 3. Hvis det ikke lykkes på en ordinær generalforsamling at vælge mindst 4 medlemmer til en bestyrelse, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor eneste punkt på dagsordenen er valg til bestyrelsen alternativt nedlæggelse af foreningen.

Stk. 4. Ved opløsning overgår Bipolarforeningens midler, rettigheden til navnet og hjemmesiden til SIND.

 

Copyright @ All Rights Reserved